Home

Contact

COCMA Geschiedenis

 

Secretariaat

p/a Dhr. J. Hoogendoorn
Landzichtweg 20
4105 DP CULEMBORG

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

Op 26 juni 1984 is de Stichting Onderwijsfonds COCMA opgericht met o.a. als doel het stimuleren en ondersteunen van deeltijdonder­wijs op tertiair niveau.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • het bijeenbrengen, verwerven en beheren van fondsen,
  • het doen van uitkeringen aan onderwijsinstellingen op tertiair niveau, en/of aan daarbij betrokken personen, welke uitkeringen uitsluitend aangewend zullen mogen worden in verband met en ten behoeve van activiteiten op het gebied van deeltijdonder­wijs op tertiair niveau.

Vrijwel vanaf het begin heeft het onderwijsfonds subsidies verstrekt ten gunste van het deeltijdonderwijs. We noemen er slechts een paar ter illustratie:

Zo werd in 1985 een startsubsidie verstrekt aan de SOMA, een particuliere deeltijdopleiding, later erkent door het ministerie van O, C en W als Hogeschool, die o.a. opleidingen verzorgde in Turks, Russisch, Italiaans, Portugees en Pedagogiek en in 1998 is overgegaan naar de Hogeschool Utrecht.

Projecten van de Vereniging van levende talen, de NVORWO, VBSP en de Stichting Padua zijn (deels) gesubsidieerd.

Als grote projecten kunnen we noemen het financieel bijdragen in de kosten van de herstructurering van de tweede en eerste graads opleidingen bij de Hogeschool Midden Nederland, thans Hogeschool Utrecht, het project VONDST (academische deeltijdpabo) van de Hogeschool Drenthe en een onderzoek naar de Geschiedenis van de MO door OGS van de Universiteit van Utrecht.

Dit laatste was naar aanleiding van het feit dat de minister van O,C en W vond dat de MO-opleidingen niet meer zelfstandig verder mochten gaan maar alleen nog als onderdeel van een hogeschool. Signalen vanuit het veld dat dit niet alleen financieel onverstandig zou zijn, de MO’s functioneerden uitstekend tegen relatief lage kosten, maar mogelijk ook de kwaliteit en niveau zouden aantasten mochten niet baten. Het door het onderwijsfonds gesubsidieerde drie jaar durende onderzoek door OGC heeft helaas de vermoedens bevestigd. De uitslag van het onderzoek is samengevat het boek “Waarvan Akte” Geschiedenis van de MO-opleidingen 1912-1987 uitgegeven door uitgeverij Van Gorcum ISBN 90-232-4066-9.

In 1996 besloot het bestuur tot het instellen van de COCMA Onderwijsprijs en de COCMA Buitenlandbeurs. De COCMA Onderwijsprijs is inmiddels vijf maal uitgereikt.

Daarnaast was bij drie voordrachten het advies van de deskundigen dat deze niet aan de gestelde eisen voldeden om in aanmerking te komen voor de COCMA Onderwijsprijs, maar wel zodanig waren dat het extra aandacht verdiende. Het bestuur nam dat advies over en stelde, als alternatief, de COCMA Innovatieprijs in, die éénmaal is uitgereikt, en de COCMA Aanmoedigingsprijs die tweemaal is toegekend.

De COCMA Buitenlandbeurs is sinds 1996 in totaal 69 maal toegekend. (Peildatum 31-12-2018)